Happy birthday Lemon. #inktober #inktober2GO #drawing #mine #hamster

Happy birthday Lemon. #inktober #inktober2GO #drawing #mine #hamster

Lemon it’s your birthday. #inktober #inktober2GO #drawing #mine #hamster

Lemon it’s your birthday. #inktober #inktober2GO #drawing #mine #hamster